top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJan Jakl

Jaká je nejkratší lhůta pro realizaci zjednodušeného podlimitního řízení?


Velmi často se na nás zadavatelé obrací s dotazem, v jaké nejkratší lhůtě jsou schopni zrealizovat celé zadávací řízení?

Na tuto zdánlivě lehkou otázku bohužel neexistuje zcela jednoznačná odpověď. Každé zadávací řízení je velmi specifické a na začátku nikdy nevíte, co se v průběhu zadávacího řízení vyskytne, kolik zadavatel obdrží nabídek, jak kvalitně budou nabídky zpracované, v jakém rozsahu mu dodavatelé následně poskytnou potřebnou součinnost.


Obecně platí, že zjednodušené podlimitní řízení využívají zadavatelé, kteří poptávají podlimitní zakázky na dodávky, služby a stavební práce do výše nepřevyšující částku 50 mil. Kč bez DPH. Aby mohl zadavatel zahájit zadávací řízení, musí zpracovat kompletní dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení. Ta je odvislá od druhu veřejné zakázky, který poptává. Zjednodušené podlimitní řízení se zahajuje uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. Uveřejněním výzvy k podání nabídek zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k tomu, aby se účastnili zadávacího řízení, tj. aby projevili svůj zájem a podali nabídky, na základě požadavků, které zadavatel předem stanovil v dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení.


Specifičností u zjednodušeného podlimitního řízení je to, že zadavatel může navíc poté, co uveřejní výzvu k podání nabídek na profilu zadavatele, oslovit konkrétní potenciální dodavatele (a to vždy v počtu min. pět). Zadavatel v dokumentaci a současně na profilu zadavatele stanoví lhůtu pro podání nabídek, která nesmí činit méně než 11 pracovních dnů. Požadavek na minimální lhůtu vyplývá z dikce ust. § 54 odst. 1) ZZVZ. Ode dne zahájení zadávacího řízení zadavatel, popř. jím pověřený subjekt uveřejní kompletní dokumentaci k veřejné zakázce na profilu zadavatele. Kompletní dokumentace k předmětné veřejné zakázce musí být uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu, tj. od zahájení zadávacího řízení až do uplynutí lhůty pro podání nabídek. Poté zadavatel může přistoupit ke zpřístupnění obsahu nabídek. Následně zadavatel, příp. zadavatelem pověřená komise hodnotí a posuzuje nabídky, a v případě, že nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré zákonné a zadavatelem stanovené požadavky, může zadavatel dokonce téhož dne rozhodnout o výběru dodavatele a uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele (za předpokladu, že si tento úkon předem vyhradil v zadávací dokumentaci). Od tohoto okamžiku pak začne dodavatelům běžet 15 denní lhůta pro podání námitek proti výběru. Po uplynutí lhůty pro podání námitek, může zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřít bez zbytečného odkladu smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky.


Pro názornost si můžeme uvést modelový příklad ideálního průběhu zadávacího řízení. Dne 1. 11. se zadavatel rozhodne uveřejnit výzvu k podání nabídek vč. všech dalších bezprostředně souvisejících dokumentů k veřejné zakázce na profilu zadavatele. Od 2. 11. do 17. 11. běží lhůta pro podání nabídek. (Dovolujeme si upozornit, že lhůta pro podání nabídek musí vždy obsahovat celých 11 pracovních dnů). Po uplynutí lhůty pro podání nabídek může zadavatel rozhodnout o výběru dodavatele a uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele. Pokud se dodavatelé svého práva na podání námitek proti oznámení o výběru dodavatele dobrovolně nevzdají (čímž by došlo k dalšímu zásadnímu zkrácení lhůty), běží účastníkům zadávacího řízení 15 denní lhůta pro podání námitek proti výběru. Zadavatel tedy může s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu na plnění zakázky nejdříve dne 3. 12.


Pokud tedy zohledníme všechny zákonné lhůty, které je zadavatel povinen v zadávacím řízení striktně dodržet, tak by v ideálním případě mohl zrealizovat celé zadávací řízení v řádu cca 4-5 týdnů.


43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page