top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJan Jakl

Jste zapsaní v SKD? Nezapomeňte si včas aktualizovat údaje

Aktualizováno: 7. 3. 2022

Dodavatelé, kteří mají v úmyslu účastnit se zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) musí prokazovat splnění kvalifikace.


Za účelem zjednodušení způsobu prokazování splnění způsobilosti v zadávacím řízení může dodavatelům posloužit tzv. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „Výpis z SKD“), kterým zapsaní dodavatelé nahradí řadu dokladů požadovaných zákonem o zadávání veřejných zakázek pro účely prokázání splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti. Tím následně dojde k rapidnímu zjednodušení a úspoře času při tvorbě nabídky na straně dodavatelů. Systém kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj a je nedílnou součástí informačního systému o veřejných zakázkách. Výpis z SKD je využíván především dodavateli, kteří se v průběhu roku účastní více zadávacích řízení u různých zadavatelů. Tento okruh dodavatelů musí pouze dbát na to, aby každoročně aktualizoval zapsané údaje o své osobě. Dle dikce ust. § 231 odst. 1 ZZVZ, je dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů povinen nejpozději do 31. března každého roku následujícího po jeho zápisu doručit Ministerstvu pro místní rozvoj


  1. písemné prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů (vzor tohoto dokumentu je uveřejněn na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a dodavatel jej může využít – vyplněním malého množství údajů v příslušném formuláři a podepsáním osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (blíže viz. https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/metodicky-postup-pro-skd-a-sablony-dokumentu)

a dále


2. doklady prokazující základní způsobilost dle ust. § 74 odst. 1 písm. b – d) ZZVZ, tj.

a) potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků,

b) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci

nedoplatků na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti,

c) čestné prohlášení ohledně neexistence daňových nedoplatků ve vztahu ke

spotřební dani a

d) čestné prohlášení ohledně neexistence nedoplatků na pojistném nebo na penále

na veřejné zdravotní pojištění.


Veškeré výše uvedené doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii a podány v elektronické nebo v listinné podobě, a to nejpozději do 31. března 2022. Upozorňujeme, že tento termín je hraniční, a proto nelze prodloužit ani požádat o prominutí zmeškání lhůty.


S ohledem na blížící se konec termínu bychom chtěli dodavatelům zapsaným v seznamu kvalifikovaných dodavatelů doporučit, aby se co nejdříve začali zabývat aktualizací údajů zapsaných v SKD a začali shánět potřebná potvrzení. V případě nesplnění povinnosti v zákonem stanoveném termínu dodavateli hrozí, že od 1. dubna 2022 bude ze seznamu zcela vyřazen. Pokud bude chtít být i nadále zapsán a využívat výhod zjednodušení způsobu prokázání základní a profesní způsobilosti, musí dodavatel podat zcela novou žádost o zápis a uhradit správní poplatek ve výši 3.000,- Kč.

218 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page