top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJan Jakl

Profil zadavatele

Víte, kolik profilů zadavatele může mít ve skutečnosti jeden zadavatel?

Profilem zadavatele je rozuměn elektronický nástroj umožňující neomezený dálkový přístup k informacím o předmětné veřejné zakázce. Z dikce ust. § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) výslovně vyplývá, jaké konkrétní požadavky musí daný profil splňovat. Další požadavky pak blíže stanoví vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Aby se jednalo o profil zadavatele v pravém slova smyslu, musí být internetová adresa zaslána na vyplněném formuláři Oznámení o profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění.

Většina zadavatelů žije v domnění, že mohou disponovat pouze jedním profilem zadavatele, prostřednictvím kterého se u některých druhů zadávacích řízení zahajuje zadávací řízení, u některých druhů zakázek dokonce doručují dokumenty, případně na kterém zadavatelé uveřejňují zákonem o zadávání veřejných zakázek taxativně stanovené dokumenty.


Jak je tomu tak však ve skutečnosti?

Dikce ust. § 214 odst. 2 ZZVZ explicitně uvádí, že „zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele, které jsou označeny ve Věstníku veřejných zakázek jako aktivní. Tím není dotčeno právo zadavatele současně využívat elektronický nástroj, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rovněž jako svůj profil zadavatele;

Z výše uvedeného ustanovení je patrné, že ZZVZ zakotvuje zásadu využívání pouze jednoho aktivního profilu zadavatele. Činí tak z důvodu transparentnosti, neboť pokud by zadavatelé využívali současně více aktivních profilů zadavatelů, stalo by se zadávání veřejných zakázek zcela nepřehledným.

Nesmíme však opomenout, že ZZVZ stanoví z výše uvedeného pravidla výjimku, za které je možné pravidlo jednoho aktivního profilu zadavatele „porušit“. Jedná se o případ, kdy jedním z těchto zadavatelem zvolených a současně používaných elektronických nástrojů bude Národní elektronický nástroj – „NEN“.

V takovém případě pak bude mít zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek 2 aktivní profily zadavatele, přičemž jedním z nich bude NEN.

Vždy záleží na zadavateli, pro kterou variantu se v konečném důsledku rozhodne, tj. zda využije možnost disponovat současně dvěma aktivními profily zadavatele nebo zda se spokojí pouze s jedním profilem, který mu nejvíce vyhovuje a se kterým má největší teoretické i praktické zkušenosti.

146 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page